Big Hacker is watching you!

1997: Big Hacker is watching you!

[The Rogue Gallery]